ANASAYFA KURUMSAL FAALİYET ALANLARI S.S.S. HABERLER TOPHANE TAKVİM İLETİŞİM
Sosyal Yardım Etkinlikler Eğitim

Vakıf Senedi

VAKIF SENEDİ
 
MADDE 1-VAKFIN ADI
Vakfın adı “GÖNÜLBAĞI İLİM KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI”dır.

MADDE 2-VAKFIN MERKEZİ
Vakfın merkezi İstanbul olup , ikamet adresi “Tomtom Mah. Camcı Fevzi Sok. No:10 Tophane/İST”dur. İkamet adresinin değiştirilmesi senet değişikliği sayılmaz. Yetkili kurulların kararı ve izni ile yurt içinde ve yurt dışında büro, temsilcilik ve şube açabilir.

MADDE 3-VAKFIN GAYESİ
a) Milli ve manevi değerlere bağlı kültürlü insan yetiştirmek,
b) Fertler arasında sevgi ve kardeşliği artırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak,
c) Fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılamak.

MADDE 4-VAKFIN FAALİYETLERİ
a) Milli ve manevi değerlere bağlı, kültürlü insanlar yetiştirmek amacıyla,
1) Her derecede okullar, üniversiteler, kreşler, kurslar, dershaneler, etüt merkezleri, yurtlar, misafirhaneler, pansiyonlar, kamplar, sahil siteleri, kütüphaneler, arşivler, müzeler, araştırma ve inceleme enstitüleri kurar, açar ve işletir.
2) Kuracağı ticari işletmeler vasıtasıyla yazılı, sesli her türlü yayın yapar. Bunların imalatının yapılacağı işletmeleri kurar, işletir veya kurulu olanlara ortak olur. Sahne oyunları oynatır.
3) Bilim alanında ve dini ilimlerde uzmanlaşmak isteyen her derecede öğrenciler için araştırma enstitüleri, kurslar, eğitim merkezleri kurar, bu konularda yurt içinde veya yurt dışında eğitim veya araştırma yapacaklara nakdi yardımlar yapar.
4) Her türlü eğitim seviyesindeki kişilere burs verir. Nakdi ve ayni yardımda bulunur. Öğrencilerin üniversiteye hazırlık ve etüt faaliyetlerini yürüteceği mekânlar açar ve hazırlık kursları düzenler.
5) Sempozyum, kongre, açık oturum, konferans, seminer, panel vs. tertip eder.
6) Camiler, mescitler tesis eder, mevcutların bakım ve onarımını yapar.
7) Yarışmalar, şenlikler, anma günleri, sergiler tertip eder.
8) Her meslekten kişilerin eğitimi için eğitim müesseseleri açar.
9) Spor tesisleri açar ve işletir. Her türlü sportif faaliyetler düzenler. Gerekli kurumlardan izin ve sertifikalar alarak arama-kurtarma faaliyetleri yürütür.
10) Öğrencilere yönelik şehiriçi ve şehirlerarası kültürel turlar düzenler. Ayrıca her türlü kültürel faaliyetler yapar.

b) Fertler arasında sevgi ve kardeşliği artırmak, birlik ve beraberliği temin etmek maksadıyla;
1) Muhtelif sosyal grup, aile ve topluluklar arasında sevgi ve yakınlaşmayı sağlamak için toplantılar, ziyaretler ve geziler tertip eder.
2) Gerçek ve tüzel kişiler arasındaki kırgınlık ve uyuşmazlıkları izale edici çalışmalar yapar.
3) Hastane, hapishane, okul, yurt, huzurevi vs. yerlere ziyarette bulunur.
4) Vakfın gayesini benimseyen ihtiyaç sahibi insanlar için yerleşim merkezlerinin teşekkülü yönünde çalışmalar yapar.

c) Fertlerin meşru olan her türlü hayati, iktisadi, içtimai ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla;
1) Hastane, sağlık ocağı, doğum evi gibi tesisler kurar ve işletir.
2) Kimsesiz, dul, yetim ve düşkünleri himaye için imarethaneler, aşevleri gibi tesisler kurar ve işletir. Yetim, dul ve kimsesizlere maddi ve ayni yardımlar yapar.
3) Yurt içinde ve yurt dışında kaza, ölüm, mağduriyet, felaket ve afetlere maruz kalanlara ayni ve nakdi yardımda bulunur.
4) Doğum, sünnet, düğün vs. organizasyonları ve yardımları yapar. Kermesler düzenler, bunun için mekânlar kiralar, ramazan ayında kumanyalar hazırlayarak yoksullara dağıtır. İftar organizasyonları yapar.
5) Her seviyede tahsil ve araştırma yapanlara ve yapmak isteyenlere ayni ve nakdi yardım sağlar ve mesken temin eder.
6) Vakfın gayesi istikametinde başarılı çalışmalar yapan şahıs, vakıf, dernek ve müesseselere mükâfat tevcih eder, bunlar arasında iş birliği ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlar.
7) İhtiyaç sahiplerine borç verir.
8) Ülkemizin aile yapısını koruyacak ve güçlendirecek her türlü faaliyeti yapar ve bu çalışmaları yapan resmi ve sosyal kurumlarla işbirliği yapar.
9) Ülkemizin tabii kaynaklarını ve güzelliklerini, tarihi eserlerini korumaya yönelik her türlü faaliyeti yapar. İnsanlığı çevre konusunda bilinçlendirecek çalışmalara iştirak eder.
10) Vakfın amacına uygun olan şartlı bağışları şartlarına uygun sarf eder.

d) Vakıf yukarıdaki faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için ayrıca;
1)Vakfın gayelerine uymak şartıyla her türlü emvalin alım satımını ve ticareti yapar.
2)Ticari işletmeler kurar, işletir, kurulu olan işletmelere ve şirketlere ortak olur.
3)Hisse senetleri alım ve satımı ile mümkün olan değerlerin alım ve satımını yapar.
4)Her türlü emvalin ithal ve ihracatını yapar.
5)Kurban, deri, sakatat, zekat, sadaka bağışlarını kabul eder. Kurban satış ve kesim organizasyonları tertip eder. Kesimhane kiralar, kasaplık kursları düzenler.

MADDE 5- VAKFIN MALVARLIĞI
1-İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Tomtom Mah, Karabaş Kuyu Çıkmazı mevkii,36 pafta, 327 ada, 83 parselde kayıtlı 65,70 m2 miktarlı ve ¼ hissesi Mehmet KANAT, ¼ hissesi Orhan KIYAĞAN, ¼ hissesi Cemil Mahir AKSÖZ, ¼ hissesi Temel SEVİM adına kayıtlı ahşap ev (50.000.TL) malvarlığı olarak tahsis edilmiştir.
2-Ayrıca İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Tomtom Mah, Camcı Feyzi mevkii,36 pafta, 327 ada, 82 parselde kayıtlı 48,10 m2 miktarlı ve ¼ hissesi Mehmet KANAT, ¼ hissesi Orhan KIYAĞAN, ¼ hissesi Cemil Mahir AKSÖZ, ¼ hissesi Temel SEVİM adına kayıtlı kagir apartman (100.000.TL) malvarlığı olarak tahsis edilmiştir.

MADDE 6-VAKFIN ORGANLARI
Vakıf;
a) Kurucu heyeti
b) Yönetim Kurulu organlarından müteşekkildir

MADDE 7-KURUCU HEYETİ
1) İlk kurucu heyeti bu senedin sonunda adları yazılı 5 kişilik kuruculardan teşekkül eder. Lüzumu halinde bu sayı kurucu heyet üyelerinin ¾ ünün kabulü ile 9 (Dokuz) a kadar çıkarılabilir.
2) Kurucu heyet üyeliği üyenin ölümü ile kendiliğinden, üyenin istifası halinde kurucu heyetin kabul kararı ile, üyenin mazeretsiz 3 gün üst üste toplantıya katılmaması halinde veya üyenin vakıf gaye ve şahsiyetine uymayan hareketleri sonucu kurucu heyetin oybirliği ile alacağı çıkarma kararı ile son bulur. Ölen veya istifa eden üye yerine yeni üye tavsiye etmesi halinde mevcut üyelerin en az 1/5 i tarafından reddedilmedikçe yeni üyeliği tavsiye edilen üye seçilir. Kurucu heyet üyesi yerine yeni üye tayin etmeden ölmüş veya istifa etmiş yahutta tavsiye edilen üye kabul görmemişse ölenin veya istifa edenin yerine dışarıdan üye seçilir. Yeni üye seçimleri de mevcut üye sayısının ¾ ünün kabul oyları ile gerçekleşir.

MADDE 8-KURUCU HEYET BAŞKANLIĞI
Kurucu heyet üyeleri arasından 3 yıl müddetle bir başkan seçer. Başkan kurucu heyetin çalışmalarını tanzim ve kararların tatbikini takip eder

MADDE 9-KURUCU HEYETİN TOPLANTI USULÜ
Kurucu heyet üye sayısının yarıdan bir fazlasının iştiraki ile en az yılda bir olağan,
Başkanlıkça lüzum görülmesi halinde olağanüstü toplanır. Olağan toplantı tarihi bir önceki olağan toplantıda belirlenir. Olağan toplantı tarihinin toplantıya katılmayan üyelere bildirilme zorunluluğu yoktur. Olağanüstü toplantılar üyelere bir hafta önceden gündem bildirmek suretiyle haber verilir. Toplantı nisabının sağlanamaması halinde toplantı bir sonraki güne bırakılır. Yine sağlanamaması halinde üye sayısının ½ sinin bir fazlası ile toplantı gerçekleşir.
Kararlar, senette nisap belirtilmeyen hallerde toplantıya katılanların ekseriyetinin kabul oyu ile alınır.

MADDE 10- KURUCU HEYETİN YETKİ VE GÖREVLERİ
Vakfın en yetkili karar organı sıfatıyla
a) Yönetim Kurulunu seçer ve gerekli gördüğünde süre beklemeksizin yönetim kurulunun tamamını veya bazı üyelerini azledebilir
b) Vakıf senedinde kendine verilen görevleri yapar.
c) Vakfı temsile ve vakıf namına imzaya yetkili şahısların tayin ve derecelerini tespit eder.
d) Vakfın idaresi için elzem tüzük ve yönetmelikleri onaylar.
e) Vakıf bilanço, gelir ve gider tabloları ile vakıf bütçe ve muhammen bütçesi hakkında gereken kararları verir
f) Vakıf Yönetim Kurulunun vereceği raporları inceleyerek gereken kararları verir
g) Vakfın taşınmaz malvarlığı ile ilgili almaya, satmaya, başkaları lehine ipotek ve rehin verilmesine, ayni haklar tesis ettirmesine ve yine başkalarının gayrimenkulleri üzerinde vakıf lehine ipotek ve rehin ile her türlü ayni hakların tesisi hususunda tasarrufta bulunmaya karar verir.
h) Vakıf senedinin tadiline, vakfın feshine ve tasfiyesine, tasfiye sonucu vakıf varlığının akıbetine karar verir. Fesih ve malvarlığının akıbeti hususundaki kararlar oybirliği ile alınır.

MADDE 11- YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ
Yönetim kurulu, kurucu heyet üyeleri arasından veya dışarıdan kurucu heyetçe seçilen 5 asil üyeden meydana gelir. Yönetim Kurulu 2 yıl süre ile görev yapar. Süre beklemeksizin kurucu heyetçe lüzum görüldüğünde kısmen veya tamamen değiştirilebilir.

MADDE 12- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
Yönetim Kurulu seçimini müteakip ilk hafta içinde toplanarak, bir başkan, bir başkan yardımcısı, sekreter ve muhasip üye seçer. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan toplanır. Kurucu heyet başkanı veya iki kurucu heyet üyesinin talebi ile olağanüstü toplanabilir. Toplantı ve karar nisabı üyelerin ekseriyetinin katılımı ile olur.

MADDE 13- YÖNETİM KURULUNUN YETKİ VE GÖREVLERİ
a) Kurucu heyetçe kendisine verilen görevleri yapar.
b) Gayenin gerçekleşmesine yönelik icrai faaliyetleri ve bunların gerektirdiği harcamaları yapar
c) Kurucu heyetin onayını alarak vakıf işlerinde çalıştırılacak vakıf genel müdürü ve ihtiyaç duyulacak personelin tayini ile, görev yetki ve sorumluluklarını, bu personele verilecek ücretleri tespit eder. Lüzum görülen hallerde personelin işine son verir. Vakıf personelinin çalışmalarını tanzim eden yönetmelik çıkarır.
d) Vakfın bütçe ve bilânçoları ile gelir gider cetvelini ve faaliyet raporunu hazırlar ve hesap yılı sonunda kurucu heyetin onayına sunar.
e) Vakıfça tutulması gereken defterlerin tutulmasına nezaret eder.
f) Vakfın merkez ve şubelerince kurulan tesislerin işletilmesi için gerekli yönetmelikleri hazırlar ve kurucu heyetçe kabulü halinde uygulanmasına nezaret eder
g) Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının idaresi için gerekli yönetmelikleri hazırlar, onayını müteakip uygulanmasına nezaret eder
h) Vakfın taşınmazlarının kullanım durumlarını belirler, kiraya verir, kirada olanları tahliye eder, vakfın ihtiyaçlarına veya yönetmelik hükümlerine göre tahsisini sağlar. Kiralarını veya tahsis bedellerini belirler.
i) Vakfın malvarlığını artırmak gayesiyle gereken tedbirleri alır, işletmeleri kurar ve işletir. Her türlü sermaye şirketine ortak olabilir. Devlet ve özel hükmi şahıs şirketlerinin hisse senetlerini alır ve satar. Her türlü ticaret, sanat, sanayi, ziraat, hayvancılık, madencilik, turizm ve ulaştırma alanlarında şirket ve işletmeler kurar ve işletir. İthalat ve ihracat yapar. Alınıp satılması yasal olan ve vakıf gayelerine aykırı olmayan her türlü maddi ve manevi değeri olan şeyin alım, satımını yapar.
j) Bütün bu yetkilerin kullanılması istendiğinde kurucu heyete bilgi ve hesap verir.
k) Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakfın teftişi sonucu verilecek raporda vakıf yönetimine yapılan uyarıları dikkate alıp gereğini yapar.

MADDE 14
Vakıf teşkilat birimlerinin idare esasları bu senet hükümlerine göre çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir

MADDE 15- VAKFIN GELİRLERİ
a) Vakfa yapılacak her türlü, vakfın gayesine aykırı olmayan şartlı ve şartsız bağışlar ile vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar gibi bağışlardan elde edilecek gelirler.
b) Vakfın mevcut menkul, gayrimenkul ve nakitlerinin nemalandırılması, işletilmesi, kiraya verilmesi vesaire yollarla değerlendirilmesi sonucu elde edilen gelirler.
c) Vakfın kurduğu işletmelerden ve kurduğu veya ortağı bulunduğu şirketlerin karlarından elde ettiği gelirler.
d) Vakıf işletmelerinin ve hisselerinin alım satımından elde edilen gelirler.
e) Yasal olarak alım satımında sınırlama bulunmayan ve vakıf dairesine ters düşmeyen her türlü mal ile maddi değeri olan şeylerin alım satımından elde edilecek gelirler.
f) Sair yasal yollarla elde edilen gelirler.

MADDE 16
Vakıf gayelerini gerçekleştirmek ve yukarıda sayılan gelirleri elde etmek için Yönetim Kurulu izinli ve yetkilidir.

MADDE 17
Vakıf organlarına seçilen üyeler görevlerini bila bedel yapacaklardır. Ancak vakıf için yapılacak seyahat giderleri ve masraflar vakıfça karşılanacaktır.

MADDE 18- VAKIF GELİRLERİNİN VASFI
Vakıf gelirleri aşağıdaki esaslara göre sarf edilir:
Vakıf yönetimince yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az %20 si idame masrafı ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80 i ise vakıf amaçlarına ayrılacak ve harcanacaktır.

MADDE 19- VAKFIN FESHİ
Vakfın feshine kurucu heyet karar verir. Fesih kararı kurucu oybirliği ile alacağı kararla alınır.

MADDE 20
Vakfın ilanihaye devam etmesi arzu edilmektedir. Bunun için gerekli her türlü çalışma ve fedakârlığı kurucu heyet gerekse yönetim kurul gösterecektir. Ancak buna rağmen herhangi bir nedenle vakıf sona ererse vakıf malvarlığı Vakıfla aynı yönde faaliyet yürüten “Tophane Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği”ne, bunun mümkün olmaması halinde kurucu heyetin oybirliğiyle alacağı bir kararla ve yine kurucu heyetin belirteceği bir hayır kurumuna bırakılabilir. Bu karar fesih veya infisah kararı ile birlikte ve aynı oy nisabı ile alınır.

MADDE 21- VAKFIN KURUCULARI
Vakfın kurucularının isimleri:
1-Eyican BABACAN
Firuzağa Mah. Boğazkesen Cad. 84/2 Emek Apt. Tophane/İST.
2-Ekrem SAÇIK
Firuzağa Mah. Set Sok. No:14/9 Cihangir-Beyoğlu/İST.
3-Osman KAYA
Karabaş Dereboyu Sok. No:14 Tophane/İST.
4-Ramazan ÇİFTÇİ
Lüleci hendek Cad. Alihoca Aralığı No:2/1 Tophane/İST.
5-Doğan GÜNEŞ
Tomtom Mah. Selahattin Odalar Çıkmazı No:18/2 Beyoğlu/İST.

MADDE 22-RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ
Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Kurucu heyet üyelerinin en az 1/5’inin teklifi ile, Kurucu heyet üye tam sayısının 2/3’ünün kabul oyu ile yapılır.

MADDE 23- SAİR HÜKÜMLER
İşbu vakıf senedinde yer almayan hususlarda 5737 sayılı Kanun ile bu kanun uyarınca çıkarılmış Tüzük ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.
diyerek sözlerini bitirdi. Yazılan bu vakıf senedi ilgili tarafından okundu. Yazılanların istek ve arzularına uygun olduğunu bildirmesi üzerine de VAKIF SENEDİ altı ilgili tarafından imza edilerek mühürlendi …/…/…